Stakeholdermanagement

De ontwikkelingen in de omgeving van uw organisatie is talrijk en maken duidelijk dat stakeholders van groot belang zijn. Een goede relatie met uw stakeholders is essentieel om uw doelstellingen te verwezenlijken. Het managen van de relaties met uw stakeholders is vooral bedoeld om tegemoet te komen aan de belangen van uw stakeholders en voor het creëren van stakeholderswaarde. Echter …

Portfoliomanagement

Project Portfoliomanagement (PPM) is een methode die helpt bij het (be)sturen van alle projecten in uw organisatie. PPM ondersteunt bij beslissingen, zodat de strategische relevantie van projecten, gelden en middelen optimaal worden ingezet. PPM is gekoppeld aan de strategische doelen of ambitie van de organisatie. Project Portfolio Management in het kort Project Portfolio Management is het gecentraliseerd managen van het project …

Sociale innovatie

“De wereld veranderd sneller en sneller, en disruptieve innovaties veranderen de manier waarop we werken, leven, ons organiseren en hoe we communiceren” Thijs Jurgens, vicepresident Innovation Shell Innovatie is één van de voornaamste manieren om als overheid of bedrijf succesvol te zijn in een steeds veranderende netwerksamenleving. Vanuit innovatie worden nieuwe producten, diensten en beleid ontwikkeld, nieuwe verdienmodellen gevonden en …

Netwerksamenleving

In 1767 schreef de Schotse filosoof Adam Ferguson An Essay on the History of Civil Society. Daarin omschreef hij de ontwikkeling van samenlevingen als “[…] the result of human action, but not execution of any human design”. Oftewel, samenlevingen ontwikkelen zich relatief onvoorspelbaar en niet volgens een bepaald ‘ontwerp’ of een onvermijdelijke logica. De Franse filosofen Gilles Deleuze en Félix Guattari …

De rol van cultuur als het gaat om gedragsverandering

De rol van de organisatiecultuur bij gedragsverandering is groot, immers verandering van organisatiecultuur komt tot uitdrukking in ander gedrag van mensen in organisaties. De relatie tussen ‘cultuur’ en ‘gedrag’ kan het beste verduidelijkt worden met de drie cultuurniveaus van Schein: de artefacten, de beleden waarden en de basis veronderstellingen. De artefacten zijn de zichtbare en waarneembare gedragspatronen en uitingen. Ze …

Flexibiliseren van de organisatie

De wereld wordt steeds kleiner, technologische ontwikkelingen gaan steeds sneller en de levenscycli van producten, diensten en beleid worden steeds korter. Voor je het weet ben je van het economisch strijdtoneel weggevaagd. Hoe moet je jezelf organiseren om in zo’n wereld succesvol te opereren en innoveren? De huidige organisatiestructuren zijn veelal gebaseerd op de hiërarchische piramide die meer dan een …

Programmamanagement draait om doelrealisatie

De vraag naar meerdere vormen van programmamanagement neemt toe. Innovaties op het gebied van mobiliteit, energie, gebiedsontwikkeling, maar ook het realiseren van organisatieverandering wordt vaak programmatisch aangepakt. Programmamanagement is bepaald geen nieuwe discipline. Er zijn diverse volwassen methodieken, die weliswaar ieder hun eigen definities en terminologie kennen, maar die fundamenteel weinig van elkaar verschillen. In Nederland zijn vooral de methodieken …

De drie agenda’s van gedragsverandering

De vraag hoe het gedrag van mensen in organisaties veranderd kan worden is geen sinecure en raakt veel disciplines. Onderzoek toont aan dat de sleutel van (duurzame) verandering ligt besloten in de mate waarin ‘gedragsaanpassing’ of ‘gedragsverandering’ succesvol gerealiseerd is. Het gedrag in de gewenste richting beïnvloeden vormt dus een essentieel onderdeel.