dynamisch strategiseren 

Koers uitzetten

wendbaarheid

het programmahuis is expert op het gebied van strategiseren door het bieden van interventie en interactie. Strategiseren is een betekenisgevend en doorlopend proces waarmee in korte cycli de opgave -in samenwerking met medewerkers en stakeholders- goed wordt uitgekristalliseerd en ‘echt’ doorleefd. Strategische conversatie is daarin een krachtig middel en draagt bij aan strategische wendbaarheid. Het nieuwe binnen = buiten!
waarom? honingraat

Ontwikkelingen gaan tegenwoordig zo snel dat klassieke instrumenten als het ‘strategisch plan’ ontoereikend zijn: overheden en bedrijven moeten vooral anders met strategie leren omgaan. Sneller, flexibeler, meer realtime. Toch is het nadenken over de ‘why’, kerncompetenties en gewenste positionering van groot belang. Het geeft richting en inspiratie aan de organisatie met voldoende ruimte en flexibiliteit.

Bij strategiseren gaat het om in verbinding met de opgave, in continue afstemming met de omgeving, de weg of wijze te vinden die doelen het best realiseert. Het gaat om koers zoeken en koers uitzetten, telkens weer. Strategische conversatie kan daarbij een belangrijk middel zijn. Creëer ‘moments of impact’!

golden-cirkel-Engels

Het verschil tussen succes en falen zit in het weten waar je naartoe wilt, zegt de managementdenker Simon Sinek. In de kern gaat het niet om ‘wat’ je realiseert of ‘hoe’ je iets realiseert, maar om ‘waarom’ je iets realiseert.

“In de kern gaat het niet om ‘wat’ je realiseert of ‘hoe’ je iets realiseert, maar om ‘waarom’ je iets realiseert.”Simon Sineksuccesfactoren! honingraat

Continu vernieuwen en leren vergt strategische wendbaarheid. Snel inspelen op kansen en ontwikkelingen in de netwerksamenleving. Plannen maken en uitvoeren gaan min of meer gelijk op. Strategie is daarmee altijd work in progress. Realtime bijsturen vereist korte lijnen en ijzersterke feedbackloops.

Versnel het tempo van strategische vernieuwing.

strategische conversatie

interne samenwerking

Voeden van strategische conversatie om de gehele organisatie te bewegen. Stakeholders kunnen hier onderdeel van uitmaken! Maak er een routine van!

strategisch bewustzijn

externe samenwerking

Verbinden van ontwikkelingen uit de netwerksamenleving aan de strategie en doelen van de organisatie. Het moet kloppen, aanspreken en vooral begrepen worden!

continu evalueren

Plannen, uitvoeren en bijsturen in korte cycli en met productieve feedbackloops. Continu evalueren van lopende programma’s, projecten e.d. op strategische relevantie.doelenboom

focus op doelen en effecten honingraat

Het klinkt zo eenvoudig. Begrijpen wat we willen realiseren. ‘Doelmapping’ is een methode en brengt ‘de kaart met de route naar succes’ in beeld. De flexibele route bestaat uit ‘hotspots’ waarop het zoeklicht steeds moet schijnen. De kaart zorgt voor een consistentie vertaling vanuit de missie, visie en ambitie naar effecten, doelen en indicatoren.

De mens ontwikkelt mentale modellen van de omgeving waarvan hij deel uitmaakt. Mentale modellen zijn richtinggevend voor gedrag en handelen. Doelmapping gaat vooral om framing: het ontwikkelen van een gedeeld referentiekader of oriëntatiepunt dat richting kan geven aan gezamenlijke actie. Het draagt daarmee bij aan de noodzakelijke ‘soft-controls’.

 “Focusing is about saying No.”Steve Jobs